Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Agro-Siec Maszyny

Chełmno, dnia 10 lipca 2019 r.

 

REGULAMIN KONKURSU „KUPUJ CZĘŚCI – WYGRAJ KOSIARKĘ”

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.              Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki konkursu prowadzonego pod nazwą „Kupuj części – wygraj kosiarkę” (zwanego dalej „Konkursem”).

2.              Organizatorem Konkursu i przyrzekającym nagrody w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego jest Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie, adres: ul. Magazynowa 2, 86-200 Chełmno, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446243, NIP: 8751555240, REGON: 341365743, kapitał zakładowy 8.450.000 zł, telefon (56) 676-04-86 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zwana dalej „Organizatorem”).

3.              Wszystkie treści dotyczące Konkursu zawarte w  materiałach  reklamowych  mają  jedynie charakter  informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie  postanowienia  niniejszego Regulaminu.

4.              Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwisy społecznościowe za pomocą, których rozpowszechniana była informacja o Konkursie.

5.              Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

 

§2. CZAS TRWANIA I TERYTORIUM

1.               Konkurs trwa od dnia __ lipca 2019 r. do dnia __ września 2019 r. („Czas trwania”).

2.              Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem punktów sprzedaży Organizatora oraz sklepu internetowego Organizatora działającego pod adresem https://esklep.agro-siec.pl/.

3.              Punktami sprzedaży Organizatora są:

a)   Punkt Sprzedaży Chełmno
ul. Magazynowa 2
86-200 Chełmno

b)   Punkt Sprzedaży Pszczółki
ul. Tczewska 4
83-032 Pszczółki

c)   Punkt Sprzedaży Nowa Dąbrowa
Nowa Dąbrowa 1c
76-230 Potęgowo

d)   Punkt Sprzedaży Człuchów
Rychnowy 103
77-300 Człuchów

e)   Punkt Sprzedaży Lisi Ogon
ul. Szczecińska 10
86-065 Łochowo

f)    Punkt Sprzedaży Inowrocław
ul. Toruńska 103
88-100 Inowrocław.

 

§3. UCZESTNICY KONKURSU

1.              Uczestnikami Konkursu mogą być:

a)      pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

b)     jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,

c)      osoby prawne,

które w czasie pomiędzy 15 lipca 2019 r. a 26 września 2019 r. do godz. 23:59 nabyły w punkcie sprzedaży Organizatora lub w sklepie internetowym Organizatora oryginalne części zamienne marki John Deere (zwane dalej „Towarem”) jednorazowo za kwotę nie mniejszą niż 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych), nie uwzględniając kosztów dostawy, dobrowolnie zgłosiły się do Konkursu, akceptując warunki niniejszego Regulaminu, i następnie wykonały zadanie konkursowe.

2.              W razie wątpliwości za części zamienne marki John Deere uważa się takie, które posiadają wyraźne oznaczenie pochodzące od tego producenta lub od Organizatora, w tym informację zamieszczoną w sklepie internetowym Organizatora.

3.              Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, osoby go reprezentujące, ani podmioty bezpośrednio lub pośrednio powiązane z Organizatorem, pracownikami Organizatora lub osobami reprezentującymi Organizatora, w szczególności pracownicy podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i/lub prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin.

 

§4. ZASADY KONKURSU

4.              Zgłoszenie się do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej oraz jej złożenie w punkcie sprzedaży Organizatora. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód nabycia Towarów uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie (tj. kopię paragonu lub faktury VAT). Każda kolejna transakcja sprzedaży uprawniająca do wzięcia udziału w Konkursie wymaga osobnego zgłoszenia. 

5.              Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz/lub prawo do otrzymania nagrody.

6.              Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych przy zgłoszeniu skutkujące niemożnością zidentyfikowania Uczestnika lub skontaktowanie się z nim Organizatora powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu.

7.              Zadanie konkursowe polega na zredagowaniu krótkiej recenzji Towaru zakupionego u Organizatora i jej złożeniu najpóźniej do 26 września 2019 r. do godz. 15:00 („Praca konkursowa”).

8.              Praca konkursowa może zostać złożona tylko i wyłącznie przez Uczestnika, który dokonał uprzednio zgłoszenia do Konkursu w sposób wskazany w ust. 1 powyżej.

9.              Praca konkursowa może zostać złożona przez Uczestnika w punkcie sprzedaży Organizatora lub przesłana mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Po złożeniu Pracy konkursowej Uczestnik uzyska pisemne lub mailowe potwierdzenie udziału w Konkursie.

10.            Praca konkursowa musi być opatrzona podpisem umożliwiającym jednoznaczne określenie Uczestnika ją zgłaszającego.

11.            Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Konkursie i złożyć kilka Prac konkursowych, niemniej w ramach całego Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.

12.            Komisja konkursowa w drodze wyboru wyłoni spośród nadesłanych Prac konkursowych laureatów konkursu (zwanych dalej „Laureatami”).

13.            Laureaci wybierani będą co dwa tygodnie - jeden Laureat w każdej turze według następującego schematu:

a.              TURA I - dnia 1 sierpnia 2019 r. Komisja wyłoni Laureata, spośród zgłoszeń dokonanych od dnia 17 lipca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r.

b.              TURA II - dnia 15 sierpnia 2019 r. Komisja wyłoni Laureata, spośród zgłoszeń dokonanych od dnia _1 sierpnia 2019 r. do dnia _14 sierpnia 2019 r.

c.              TURA III - dnia 29 sierpnia 2019 r. Komisja wyłoni Laureata, spośród zgłoszeń dokonanych od dnia 15 sierpnia  2019 r. do dnia 28 sierpnia 2019 r.

d.              TURA IV - dnia 12 września 2019 r. Komisja wyłoni Laureata, spośród zgłoszeń dokonanych od dnia 28 sierpnia 2019 r. do dnia 11września 2019 r.

e.              TURA V - dnia 26 września 2019 r. Komisja wyłoni Laureata, spośród zgłoszeń dokonanych od dnia 12 września 2019 r. do dnia 25 września 2019 r.

14.            Komisja konkursowa dokona oceny Prac konkursowych biorąc pod uwagę:

a.              kreatywność Pracy konkursowej,

b.              pomysłowość i oryginalność Pracy konkursowej,

c.              merytoryczność Pracy konkursowej.

 

 

§5. PRAWA AUTORSKIE I WYMOGI PRACY KONKURSOWEJ

1.               Uczestnik składając Pracę konkursową oświadcza, iż jest jedynym twórcą Pracy konkursowej lub, że przysługują mu prawa autorskie do Pracy konkursowej oraz, że Praca konkursowa nie narusza dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp. Podanie nieprawdziwego oświadczenia powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu.

2.               Uczestnik Konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich (praw autorskich lub dóbr osobistych).

3.               Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora do korzystania z nadesłanej recenzji bez ograniczenia czasu i terytorium na następujących polach eksploatacji: wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie również w formie dźwiękowej, w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych i niezwiązanych z Konkursem.

 

§6. KOMISJA KONKURSOWA

1.               Komisja konkursowa została powołana na mocy niniejszego Regulaminu z dniem jego wejście w życie.

2.              Komisja konkursowa składa się z trzech osób. W skład komisji wchodzą:

a.               Pani Marta Ćwiklińska,

b.               Pan Sławomir Wojnowski,

c.                Pan Tomasz Łobodziński

3.              Skład komisji konkursowej może ulec zmianie. W przypadku zmiany składu komisji konkursowej Uczestnicy zostaną o tym poinformowani za pomocą ogłoszeń na stronie internetowej Organizatora.

4.              Niniejszym zastrzega się, iż komisja konkursowa może nie przyznać Nagrody w każdej lub dowolnej z tur, jeżeli nadesłane Prace konkursowe nie będą spełniać wytycznych zawartych w niniejszym Regulaminie.

5.              Przy ocenie nagradzanych Prac konkursowych Komisja konkursowa kierować będzie się swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę kryteria wskazane w §4 ust. 9 Regulaminu.

6.              Komisja podejmuje decyzję w drodze głosowania, większością głosów. Głosowanie nad wyborem Laureata jest tajne. Głosowanie poprzedza narada Komisji.

7.              W każdej turze spośród nadesłanych we wskazanych terminach prac Komisja wybierze 1 (jedną) Pracę konkursową i nagrodzi ją.

 

§7. NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE

1.               Nagrody w Konkursie są fundowane przez Organizatora.

2.              Nagrodami w Konkursie jest 5 (pięć) sztuk kosiarek pchanych marki John Deere model R43B o wartości 2.890 zł brutto (słownie: dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych brutto 00/100) każda (zwane dalej łącznie „Nagrodami”, a każda z osobna „Nagrodą”).

3.              Przewidziane jest przyznanie 1 (jednej) Nagrody w każdej turze Konkursu.

4.              W przypadku nieprzyznania Nagrody w którejkolwiek z tur Organizator może postanowić o przyznaniu kilku Nagród w bezpośrednio następującej turze lub w ogóle odstąpić od przyznania danej Nagrody.

5.              Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na profilu społecznościowym prowadzonym na Facebooku przez Organizatora poprzez wskazanie Laureata.

6.              Organizator skontaktuje się z Laureatem mailowo w terminie 2 dni roboczych od dnia wyłonienia Laureata w celu ustalenia daty i miejsca odbioru Nagrody. Zastrzega się jednak, że odbiór Nagrody może nastąpić wyłącznie w wybranym przez Laureata punkcie sprzedaży Organizatora.

7.              W przypadku nieodebrania Nagrody w uzgodnionym terminie uznaje się, że Uczestnik rezygnuje z Nagrody. Organizator może przyznać taką nagrodę następnemu Laureatowi wyłonionemu przez Komisję lub w ogóle odstąpić od przyznania takiej Nagrody.

8.              Przed odebraniem Nagrody Laureat (lub jego przedstawiciel) może wyrazić pisemną zgodę na publikowanie jego wizerunku na profilach społecznościowych należących do Organizatora, na stronie internetowej Organizatora oraz na stronie należącego do Organizatora sklepu internetowego. Organizator w przypadku wyrażenia tejże zgody ma prawo zamieścić relację z odbioru Nagrody na ww. stronach bez uprzedniego informowania o tym Laureata.

9.              Do wartości Nagród przyznanych Laureatom będącym osobami fizycznymi zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

10.            Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

11.             Przed zgłoszeniem się po odbiór Nagrody Laureat będący osobą fizyczną zobowiązany jest od przesłania Organizatorowi informacji niezbędnych do wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora, tj. w szczególności danych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu kontaktowego. Podanie tych danych pozostaje warunkiem wydania Nagrody.

12.            Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję lub odstąpienia od jej przyznania.

13.            Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Laureata w momencie wydania Nagrody, w celu jego identyfikacji. Przed wydaniem Nagrody Laureat może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości.

14.            W przypadku Laureatów, którzy są konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a których uprawnienie do wzięcia udziału w Konkursie wynika z faktu nabycia Towarów za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora, Nagroda przyznawana jest pod warunkiem rozwiązującym, iż nie skorzystają oni z uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość wynikającego z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jeżeli Laureat skorzysta z ww. uprawnienia, a nie doszło jeszcze do wydania Nagrody, Organizator odmówi jej wydania i przyzna Nagrodę kolejnemu Laureatowi wyłonionemu przez Komisję. Jeśli zaś doszło już do wydania Nagrody i Laureat skorzystał z ww. uprawnienia, zobowiązany jest on do zwrotu Nagrody w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy czym zwracana Nagroda musi być czysta i znajdować się w stanie niepogorszonym. W każdym zaś wypadku złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów pozbawia Uczestnika prawa do uczestniczenia w Konkursie w związku z tą transakcją sprzedaży. Powyższe postanowienia stosuje się także do zwrotów Towarów dokonywanych na innych zasadach i podstawie prawnej.

 

§8. GWARANCJA I RĘKOJMIA

1.               Organizator nie udziela w ramach Konkursu żadnej dodatkowej gwarancji na Towar zakupiony w celu przystąpienia do Konkursu aniżeli przedstawiona przez niego w dacie skierowania do Uczestnika indywidualnej oferty jego sprzedaży.

2.               Organizator nie udziela żadnej dodatkowej gwarancji na Nagrody.

3.               Organizator wyłącza niniejszym wszelką odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru lub Nagrody wobec Uczestników niebędących konsumentami.

 

§9. REKLAMACJA

1.               Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej w Punkcie sprzedaży Organizatora, w którym Uczestnik dokonał zgłoszenia Pracy konkursowej bądź przesłane za pomocą listu na adres Organizatora i powinny zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko lub nazwę, jego adres zamieszkania lub adres siedziby, kopię dowodu zakupu, dane pozwalające zidentyfikować Pracę konkursową oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.

2.              Postępowanie  reklamacyjne,  o  którym  mowa  w  §9  ust.  1  Regulaminu,  trwa  14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu  reklamacji  przez Organizatora  listem  poleconym  wysłanym  na  adres wskazany przez Uczestnika. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

3.              Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania/siedziby lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane osobowe uległy  zmianie  po  podaniu  ich  do  wiadomości  Organizatora,  są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

 

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.               Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z przystąpieniem przez Uczestnika do Konkursu w granicach, w jakich pozwala mu na to bezwzględnie obowiązujące prawo.

2.              W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za to, że:

a.              Uczestnik mógł uzyskać ofertę niższą niż cena, jaką uiścił przy zawarciu umowy sprzedaży Towaru, na podstawie której uzyskał możliwość przystąpienia do Konkursu,

b.              Uczestnik dokonał zakupu innego Towaru niż wymagany do posiadanych przez Uczestnika maszyn,

c.              Dokonanie przez Uczestnika zakupu Towaru w ramach Konkursu spowodowało opóźnienie naprawy rzeczy należących do Uczestnika,

d.              Uczestnikowi nie został przyznana Nagroda, ani też za żadne szkody wynikłe z uwagi na fakt, że Uczestnik był przekonany, iż otrzyma on Nagrodę.

3.              Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, a których Organizator nie mógł przewidzieć lub im zapobiec, a także, które są od niego niezależne.

 

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.               Regulamin Konkursu dostępny jest w Punktach sprzedaży Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.agro-siec.pl/regulamin.

2.              Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3.              Właściwy miejscowo do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z Konkursu jest Sąd w Toruniu.

4.              Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu Uczestnik związany jest postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w dacie zgłoszenia się do Konkursu.

5.              W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu dotknięte było nieważnością, pozostałe postanowienia zachowują moc.

6.              Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2019 r.