Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Agro-Siec Maszyny

REGULAMIN PROMOCJI

Wydłużony termin płatności

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna prowadzona pod hasłem „Wydłużone termin płatności ” (zwana dalej „Akcją promocyjną”).

 

Ø  Organizatorem Akcji promocyjnej jest Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie,
adres: ul. Magazynowa 2, 86-200 Chełmno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000446243, NIP: 8751555240, REGON: 341365743, kapitał zakładowy 8.450.000 zł, telefon 664 144 576, email (zwana dalej „Organizatorem”).

 

Ø  Wszystkie treści dotyczące Akcji promocyjnej zawarte w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Moc wiążącą posiadają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

2. Termin i miejsce Akcji Promocyjnej

 

Ø  Akcja promocyjna trwa od dnia 28/07/2020 r. do dnia 30/09/2020. Organizator zastrzega jednak na swoją rzecz możliwość przedłużenia Akcji. Oświadczenie Organizatora o przedłużeniu Akcji promocyjnej zostanie opublikowane na stronie: www.agro-siec.pl. Organizator zastrzega na swoją rzecz także prawo do wcześniejszego odwołania Akcji promocyjnej. Oświadczenie w tym względzie zostanie opublikowane w tożsamy sposób.

 

Ø  Akcja promocyjna jest prowadzona we wszystkich punktach serwisowych Organizatora. Lista punktów serwisowych Organizatora znajduje się na stronie: https://www.agro-siec.pl/kontakt

 

3. Uczestnicy Akcji Promocyjnej

 

Akcja kierowana jest do klientów sklepów stacjonarnych należących do Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o. znajdujących się na terenie województw : kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego, oraz do E-sklepu pod adresem www.esklep.agro-siec.pl

Akcja promocyjna dotyczy osób i podmiotów, które :

- terminowo realizują zobowiązania i nie zalegają z płatnościami wobec Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o. ( każdy Uczestnik akcji promocyjnej podlega windykacji należności konsumenckich)

- dokonają zakupu za minimum 5000 zł netto ,słownie : pięć tysięcy złotych netto

 

4.  Zasady Akcji Promocyjnej

 

Akcja promocyjna polega na tym, że:

 

- klient dokonuje zakupu części zamiennych za minimum 5000 zł netto , w zamian Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o. umożliwia wydłużenie terminu płatności do 30.09

- o chęci wydłużenia terminu płatności klient winien poinformować sprzedawcę danego oddziału Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o.

 

5. Gwarancja

 

Ø  Szczegóły gwarancji udzielanej na części określają dokumenty gwarancyjne.

 

Ø  Odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w całości, na co Uczestnik wyraża zgodę przesyłając zgłoszenie w ramach Akcji promocyjnej.

 

6. Reklamacja

 

Ø  Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej mogą być zgłaszane w formie pisemnej w Punkcie serwisowym Organizatora, w którym Uczestnik zlecił naprawę bądź przesłane za pomocą listu na adres Organizatora i powinny zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko lub nazwę, jego adres zamieszkania lub adres siedziby, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.

 

Ø  Postępowanie reklamacyjne trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

Ø  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania/siedziby lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

 

 

7. Odpowiedzialność

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Akcji promocyjnej, a których Organizator nie mógł przewidzieć lub im zapobiec, a także, które są od niego niezależne.

 

8. Postanowienia końcowe

 

Ø  Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na stronie: www.agro-siec.pl/regulamin.

 

Ø  Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i przyjmuje go bez zastrzeżeń.

 

Ø  Postanowienia niniejszego Regulaminu są stosowane obok innych Regulaminów obowiązujących u Organizatora, w tym zwłaszcza Regulaminu Serwisu.

 

Ø  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Ø  Właściwy miejscowo do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z Akcji Promocyjnej jest Sąd w Toruniu.

 

Ø  Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu Uczestnik związany jest postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w dacie przystąpienia do Akcji promocyjnej.

 

Ø  W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu dotknięte było nieważnością, pozostałe postanowienia zachowują moc.

 

Ø  Regulamin wchodzi w życie z dniem 28/07/2020 r. 

 

REGULAMIN PROMOCJI

Darmowa dostawa części zamiennych

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna prowadzona pod hasłem „Darmowa dostawa części zamiennych ” (zwana dalej „Akcją promocyjną”).

 

Ø  Organizatorem Akcji promocyjnej jest Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie,
adres: ul. Magazynowa 2, 86-200 Chełmno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000446243, NIP: 8751555240, REGON: 341365743, kapitał zakładowy 8.450.000 zł, telefon 664 144 576, email (zwana dalej „Organizatorem”).

 

Ø  Wszystkie treści dotyczące Akcji promocyjnej zawarte w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Moc wiążącą posiadają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

2. Termin i miejsce Akcji Promocyjnej

 

Ø  Akcja promocyjna trwa od dnia 28/07/2020 r. do dnia 31/08/2020. Organizator zastrzega jednak na swoją rzecz możliwość przedłużenia Akcji. Oświadczenie Organizatora o przedłużeniu Akcji promocyjnej zostanie opublikowane na stronie: www.agro-siec.pl. Organizator zastrzega na swoją rzecz także prawo do wcześniejszego odwołania Akcji promocyjnej. Oświadczenie w tym względzie zostanie opublikowane w tożsamy sposób.

 

Ø  Akcja promocyjna jest prowadzona we wszystkich punktach serwisowych Organizatora. Lista punktów serwisowych Organizatora znajduje się na stronie: https://www.agro-siec.pl/kontakt

 

3. Uczestnicy Akcji Promocyjnej

 

Akcja kierowana jest do klientów sklepów stacjonarnych należących do Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o. znajdujących się na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego, oraz do E-sklepu pod adresem www.esklep.agro-siec.pl
Adres klienta ( uczestnika promocji) jest weryfikowany przez pracownika
Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o.

 

4.  Zasady Akcji Promocyjnej

 

Akcja promocyjna polega na tym, że:

 

- klient dokonuje zakupu części za minimum 1000 zł netto (słownie : tysiąc złotych netto) , co umożliwia mu darmową dostawę części
-zamawiając części zamienne do godziny 16:00 , wysyłamy części tego samego dnia roboczego. Warunkiem wysyłki części w tym samym dniu roboczym jest ich dostępność na magazynie centralnym w Chełmnie.
- Koordynatorowi danego z oddziałów udziela się możliwości : indywidualnego weryfikowania klienta w celu odmówienia darmowej wysyłki ; lub obniżenia minimalnego progu zamówienia

 

5. Gwarancja

 

Ø  Szczegóły gwarancji udzielanej na części określają dokumenty gwarancyjne.

 

Ø  Odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w całości, na co Uczestnik wyraża zgodę przesyłając zgłoszenie w ramach Akcji promocyjnej.

 

6. Reklamacja

 

Ø  Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej mogą być zgłaszane w formie pisemnej w Punkcie serwisowym Organizatora, w którym Uczestnik zlecił naprawę bądź przesłane za pomocą listu na adres Organizatora i powinny zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko lub nazwę, jego adres zamieszkania lub adres siedziby, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.

 

Ø  Postępowanie reklamacyjne trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

Ø  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania/siedziby lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

 

 

7. Odpowiedzialność

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Akcji promocyjnej, a których Organizator nie mógł przewidzieć lub im zapobiec, a także, które są od niego niezależne.

 

8. Postanowienia końcowe

 

Ø  Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na stronie: www.agro-siec.pl/regulamin.

 

Ø  Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i przyjmuje go bez zastrzeżeń.

 

Ø  Postanowienia niniejszego Regulaminu są stosowane obok innych Regulaminów obowiązujących u Organizatora, w tym zwłaszcza Regulaminu Serwisu.

 

Ø  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Ø  Właściwy miejscowo do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z Akcji Promocyjnej jest Sąd w Toruniu.

 

Ø  Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu Uczestnik związany jest postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w dacie przystąpienia do Akcji promocyjnej.

 

Ø  W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu dotknięte było nieważnością, pozostałe postanowienia zachowują moc.

 

Ø  Regulamin wchodzi w życie z dniem 28/07/2020 r.

 

 

REGULAMIN

Serwis i części John Deere

 

Chełmno, dnia 01/06/2020 r.

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„AUTORYZOWANY SERWIS W CENIE NIEAUTORYZOWANEGO WARSZTATU”

 

1. Postanowienia ogólne

Ø  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna prowadzona pod hasłem „Autoryzowany serwis w cenie nieautoryzowanego warsztatu” (zwana dalej „Akcją promocyjną”).

Ø  Organizatorem Akcji promocyjnej jest Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie,
adres: ul. Magazynowa 2, 86-200 Chełmno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000446243, NIP: 8751555240, REGON: 341365743, kapitał zakładowy 8.450.000 zł, telefon 664 144 576, email (zwana dalej „Organizatorem”).

Ø  Wszystkie treści dotyczące Akcji promocyjnej zawarte w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Moc wiążącą posiadają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

2. Termin i miejsce Akcji Promocyjnej

Ø  Akcja promocyjna trwa od dnia 01/06/2020 r. do dnia 30/06/2020. Organizator zastrzega jednak na swoją rzecz możliwość przedłużenia Akcji. Oświadczenie Organizatora o przedłużeniu Akcji promocyjnej zostanie opublikowane na stronie: ww.agro-siec.pl. Organizator zastrzega na swoją rzecz także prawo do wcześniejszego odwołania Akcji promocyjnej. Oświadczenie w tym względzie zostanie opublikowane w tożsamy sposób.

Ø  Akcja promocyjna jest prowadzona we wszystkich punktach serwisowych Organizatora. Lista punktów serwisowych Organizatora znajduje się na stronie: https://www.agro-siec.pl/kontakt

 

3. Uczestnicy Akcji Promocyjnej

Akcja kierowana jest do posiadaczy ciągników rolniczych John Deere o następujących modelach:

Ø  5620,5720,5820,6100,6200,6300,6400,6500,6600,6800,6900,

Ø  6110,6210,6310,6410,6510,6610,6810,6910,6910,

Ø  6020,6120,6220,6320,6420,6420,6520,6620,6820,6920,6920,

Ø  6130,6230,6330,6430,6530,6630,6830,6930,

Ø  7200,7300,7400,7500,7600,7700,7800,

Ø  7210,7310,7410,7510,7610,7710,7810,

Ø  7220,7320,7420,7520,7720,7820,

Ø  7130,7230,7330,7430,7530,7630,7730,7830,7930

Ø  8100,8200,8300,8400,

Ø  8110,8210,8310,8410,

Ø  8120,8220,8320,8420,8520,

Ø  8130,8230,8330,8430,8530,

znajdujących się na terenie województw[Kanc.1] : kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego.

 

4.  Zasady Akcji Promocyjnej

Akcja promocyjna polega na tym, że:

- naprawy serwisowe modeli ciągników wskazanych w pkt 3 powyżej, które zostaną zgłoszone Organizatorowi do wykonania w czasie trwania Akcji promocyjnej, a następnie przyjęte przez Organizatora do wykonania, w zakresie robocizny[1] zostaną rozliczone według promocyjnej stawki wynoszącej 130 zł (słownie: sto trzydzieści złotych) netto za roboczogodzinę, zaś w przypadku napraw polegających na remoncie skrzyni biegów lub silnika robocizna zostanie rozliczana według ryczałtowych stawek wynoszących: 3.699 zł (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) netto w przypadku remontu skrzyni biegów PowerQuad; 4.499 zł (cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) netto w przypadku remontu skrzyni biegów PowerShift; 3.299 zł (trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) netto w przypadku remontu silnika o 4 cylindrach i  4.899 zł (cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) netto w przypadku remontu silnika o 6 cylindrach,

- zgłoszenia napraw należy kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie wiadomości należy wpisać „AUTORYZOWANY SERWIS W CENIE NIEAUTORYZOWANEGO WARSZTATU”, zaś w treści wiadomości szczegółowo opisać naprawę, która jest przedmiotem tego zgłoszenia oraz dane ciągnika, którego ma ona dotyczyć wraz z podaniem jego numeru seryjnego oraz lokalizacji, w której ciągnik ten się znajduje,

- po otrzymaniu zgłoszenia, Organizator w ciągu 3 dni roboczych udzieli odpowiedzi odnośnie tego, na jakich warunkach możliwie byłoby przeprowadzenie rzeczonej naprawy (w tym zwłaszcza w zakresie, w jakim będzie to możliwe wskaże orientacyjny termin przystąpienia do diagnostyki i realizacji naprawy, miejsce wykonania tej naprawy oraz jej orientacyjny koszt całkowity), ewentualnie poprosi o uzupełnienie zgłoszenia o dodatkowe informacje niezbędne do określenia tych warunków,

- Organizator zastrzega na swoją rzecz prawo do odmowy przyjęcia danego zgłoszenia bez obowiązku podawania przyczyny, brak jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Organizatora poczytuje się za odmowę,

- po otrzymaniu wiadomości zwrotnej od Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest wskazać w kolejnej wiadomości, przesłanej najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych, czy pozostaje nadal zainteresowany zleceniem wykonania naprawy Organizatorowi, milczenie poczytuje się za rezygnację z udziału w Akcji promocyjnej. W przypadku dalszego zainteresowania ze strony Uczestnika, Organizator w wiadomości zwrotnej prześle dalsze dokumenty potrzebne do zlecenia diagnostyki i naprawy, zlecenie może zostać uznane za przyjęte po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych w tych dokumentach, podpisaniu i wymianie wszelkich dokumentów i ustaleniu wszystkich szczegółów,

- zastrzega się, że terminy napraw będą wyznaczane przez Organizatora według kolejności zgłoszeń i z uwzględnieniem również innych zleceń spływających do Organizatora – dla możliwości skorzystania z Akcji promocyjnej liczy się jednak data zgłoszenia naprawy, a nie data jej faktycznego wykonania. Akcją promocyjną objęte będą tylko te usterki, które zostały wskazane w zgłoszeniu przesłanym Organizatorowi w czasie trwania Akcji promocyjnej.

 

5. Gwarancja

Ø  Szczegóły gwarancji udzielanej na naprawę i części określają dokumenty gwarancyjne.

Ø  Odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w całości, na co Uczestnik wyraża zgodę przesyłając zgłoszenie w ramach Akcji promocyjnej.

 

6. Reklamacja

Ø  Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej mogą być zgłaszane w formie pisemnej w Punkcie serwisowym Organizatora, w którym Uczestnik zlecił naprawę bądź przesłane za pomocą listu na adres Organizatora i powinny zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko lub nazwę, jego adres zamieszkania lub adres siedziby, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.

Ø  Postępowanie reklamacyjne trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Ø  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania/siedziby lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

 

7. Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Akcji promocyjnej, a których Organizator nie mógł przewidzieć lub im zapobiec, a także, które są od niego niezależne.

 

8. Postanowienia końcowe

Ø  Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w Punktach serwisowych Organizatora oraz na stronie: www.agro-siec.pl/regulamin.

Ø  Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i przyjmuje go bez zastrzeżeń.

Ø  Postanowienia niniejszego Regulaminu są stosowane obok innych Regulaminów obowiązujących u Organizatora, w tym zwłaszcza Regulaminu Serwisu.

Ø  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Ø  Właściwy miejscowo do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z Akcji Promocyjnej jest Sąd w Toruniu.

Ø  Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu Uczestnik związany jest postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w dacie przystąpienia do Akcji promocyjnej.

Ø  W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu dotknięte było nieważnością, pozostałe postanowienia zachowują moc.

Ø  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01/06/2020 r.[1] Na całkowity koszt wykonania naprawy składają się robocizna rozliczana według stawki godzinowej oraz wartość części i materiałów użytych do naprawy. Kwoty podane w niniejszym Regulaminie nie obejmują kosztów części i materiałów niezbędnych do wykonania naprawy.


 [Kanc.1]Powinno być zbieżne z Państwa rejonem dealerskim.