Copyright © 2020   
Agro-Sieć Maszyny Sp. z o.o. 
 Wszelkie prawa zastrzeżone.

KLAUZA INFORMACYJNA | POLITYKA PRYWATNOŚCI   |  STATUS DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

REGULAMIN KONKURSU "Dlaczego wybrałeś markę John Deere"

REGULAMIN Agro-Sieć Maszyny z dnia  22/03/2021r.

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu www.facebook.com/agrosiecmaszyny jest firma Agro-Sieć Maszyny,
zarejestrowana pod adresem ul. Magazynowa 2, 86-200 Chełmno, NIP: 875-155-52-40 (zwany dalej „Organizator”).

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Agro-Sieć Maszyny jw.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.

6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com/agrosiecmaszyny

7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

9. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.

II. Uczestnik konkursu

 

1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin, która „polubiła” stronę www.facebook.pl/agrosiecmaszyny (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

g) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

III. Nagrody dla Uczestników

 1. Za zajęcie pierwszego miejsca – bezrękawnik John Deere by Agro-Sieć Maszyny i zabawka
 2. Za zajecie drugiego miejsca – bezrękawnik, czapka i kubek
 3. Za zajęcie trzeciego miejsca – czapka, kubek i brelok

IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu

1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.pl/agrosiecmaszyny

2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu facebook.pl/agrosiecmaszyny

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Zadaniem Uczestnika jest nagranie filmu, który odpowiada na pytanie „Dlaczego wybraliście markę John Deere ?” facebook.pl/agrosiecmaszyny ( fanpage)

2. Konkurs polega na nagraniu przez uczestnika filmu, który odpowiada na pytanie „Dlaczego wybraliście markę John Deere ?”. Film musi trwać od 30 sekund to 5 minut.

3. Użytkownik może wysłać nielimitowaną liczbę filmów.

4. Film należy wysłać na e-mail : marketing@agro-siec.pl . Po wysłaniu filmu należy umieścić pod postem konkursowym komentarz o treści „Wysłane”. Do 7 kwietnia 2021r.

5. Organizator dokona losowania i ogłosi zwycięzcę na fanpage’u facebook.pl/agrosiecmaszyny do dnia 12/04/2021r.

6. Informacje o wynikach konkursu będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/agrosiecmaszyny

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie swojej pełnoletniości oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.

Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u www.facebook.com/agrosiecmaszyny

3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od opublikowania zwycięzców na fanpage`u www.facebook.com/agrosiecmaszyny wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a) imię i nazwisko

b) adres korespondencyjny

c) numer telefonu

d) adres mailowy

4. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. V przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

5. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Fundatora informacji, o której mowa w pkt. V.

6. Nagrody zostaną wysłane pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika. Warunkiem odebrania nagrody jest wypełnienie przez Uczestnika Załącznika nr 1 do Regulaminu, dołączonego do przesyłki.

7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

8. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

4

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia

weryfikacji wieku;

a) nie ukończyli 18 lat.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

IX. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu następuje nieodpłatne i ostateczne przeniesienie przez Uczestnika Konkursu na Organizatora praw autorskich do korzystania i rozporządzania pracami na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator jest uprawniony do korzystania z prac w sposób anonimowy – bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika Konkursu. Na warunki te Uczestnik Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.

W szczególności Organizator będzie mógł utrwalać i zwielokrotniać prace każdą techniką - w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Dokonywać obrotu wszystkimi przysługującymi mu prawami do pracy, w tym w szczególności użyczać lub oddawać je w najem, a także rozpowszechniać w każdy inny sposób w szczególności udostępniać publicznie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania nabytymi autorskimi prawami majątkowymi NA oficjalnych stronach internetowych, profilach prowadzonych w mediach społęcznosciowych oraz kanałach na platformie Youtube itp. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nazw autorom tych nazw – tj. Uczestnikom Konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

 

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: „marketing@agro-siec.pl” i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/agrosiecmaszyny i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.

5

3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02/04/2020 r. do odwołania.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej facebook.pl/agrosiecmaszyny

 

 

REGULAMIN KAMPANII SPRZEDAŻOWEJ „PRZEDSEZON 2021”

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się kampania sprzedażowa prowadzona pod hasłem „Przedsezon 2021” (zwana dalej „Akcją promocyjną”).

2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie,
adres: ul. Magazynowa 2, 86-200 Chełmno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000446243, NIP: 8751555240, REGON: 341365743, kapitał zakładowy 8.450.000 zł, telefon 664 144 576, e-mail:
maszyny@agro-siec.pl (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Wszystkie treści dotyczące Akcji promocyjnej zawarte w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Moc wiążącą posiadają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

2. Termin i miejsce Akcji Promocyjnej

1. Akcja promocyjna trwa od dnia 15/09/2020 r. do dnia 18/12/2020 r. Organizator zastrzega jednak na swoją rzecz możliwość przedłużenia Akcji. Oświadczenie Organizatora o przedłużeniu Akcji promocyjnej zostanie opublikowane na stronie: www.agro-siec.pl. Organizator zastrzega na swoją rzecz także prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji promocyjnej. Oświadczenie w tym względzie zostanie opublikowane w tożsamy sposób.

2. Akcja promocyjna jest prowadzona we wszystkich punktach sprzedażowych Organizatora. Lista punktów sprzedażowych Organizatora znajduje się na stronie: https://www.agro-siec.pl/kontakt

 

3. Uczestnicy Akcji Promocyjnej

Akcja kierowana jest do Klientów, którzy są zainteresowani nabyciem od Organizatora fabrycznie nowego kombajnu John Deere T550, John Deere T560, John Deere T660, John Deere T670 lub John Deere S790 (każdy dalej jako „Kombajn”), z datą dostawy w 2021 r.

 

4.  Zasady Akcji Promocyjnej

Akcja promocyjna polega na tym, że każdy Klient, który w czasie trwania Akcji promocyjnej zawrze z Organizatorem umowę sprzedaży[1] Kombajnu i ją wykona uzyska dodatkowe korzyści w postaci:

 1. Dwóch (2) bezpłatnych przeglądów okresowych Kombajnu, obejmujących wymianę podstawowych materiałów eksploatacyjnych, tj. filtrów i oleju. Przeglądy będą wykonywane przez Organizatora, w terminie który zostanie z nim uzgodniony. Przeglądy muszą zostać zlecone Organizatorowi w terminie 2 lat, licząc od chwili wydania Kombajnu. W sprawie zlecenia należy skontaktować się z Serwisem prowadzonym przez Organizatora. Zlecając przegląd należy powołać się na niniejszy Regulamin i podać nr umowy sprzedaży.
 2. W każdym roku przed rozpoczęciem żniw Organizator organizuje jednodniowe szkolenie stacjonarne z obsługi nowych kombajnów John Deere. Szkolenia te dedykowane są dla Klientów, którzy nabyli ww. kombajny w danym roku kalendarzowym. Klient, który nabędzie Kombajn w ramach Akcji promocyjnej będzie mógł uczestniczyć w ww. szkoleniach także w latach 2022 i 2023. W każdym roku do szkolenia może zostać zgłoszonych przez Klienta maksymalnie 5 operatorów. Chęć uczestnictwa w szkoleniu w danym roku i przewidywaną ilość osób należy zgłosić najpóźniej do 15 czerwca danego roku na adres mailowy: maszyny@agro-siec.pl O terminie szkolenia Organizator poinformuje Klienta w wiadomości zwrotnej. Szkolenie będzie odbywać się w siedzibie głównej Organizatora lub w jego punkcie handlowym. Każdorazowo o miejscu i terminie szkolenia decyduje Organizator.
 3. Bezpłatnego pakietu usług rolnictwa precyzyjnego, z którego można korzystać w okresie od dnia wydania Kombajnu do dnia  31 grudnia 2023 r. Pakiet obejmuje:

1) przygotowanie w oparciu o dane dostarczone przez Klienta (tj. zdjęcia satelitarne i ewentualnie historyczne mapy plonów) elektronicznej siatki poboru próbek glebowych, a także sporządzenie korelacji pomiędzy mapą plonów a zdjęciami satelitarnymi – maks. 25 próbek lub areał 100ha,

2)* w oparciu o sporządzoną siatkę poboru próbek glebowych - pobranie i zbadanie prób glebowych - próby pobierane są po zbiorach, badane składniki: fosfor, magnez, potas oraz PH,

3) przygotowanie w oparciu o wyniki ww. prób glebowych i zdjęcia satelitarne oraz dane dostarczone przez Klienta jednej elektronicznej mapy zmiennego nawożenia dla jednego wybranego składnika (w celu skorzystania z mapy aplikacyjnej sporządzonej przez Organizatora Klient winien dysponować rozsiewaczem umożliwiającym zmienne nawożenie lub aktywacją, która umożliwia zmienne nawożenie oraz ciągnikiem z nawigacją i aktywacją zmiennego nawożenia, która będzie obsługiwać format shp lub isoxml), maks. areał 100ha,

4) a także, na życzenie Klienta i za jego wyraźną zgodą:

a) analiza danych z komputera Kombajnu – analiza zostanie przeprowadzona w oparciu o dane zgromadzone w czasie zbiorów 2021 r., analiza będzie przedstawiać wnioski odnośnie stwierdzonych możliwości zoptymalizowania pracy Kombajnu pod względem wydajności zbiorów,

b) JDLink – jednokrotne wprowadzenie innych maszyn John Deere posiadanych przez Klienta do centrum operacyjnego JDLink i zmapowanie pól w tym systemie na podstawie numerów działek ewidencyjnych przekazanych przez Klienta,

c)** My operations – zapewnianie zdalnej pomocy w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych z brakiem mapowania w centrum operacyjnym JDLink,

d)** Remote Display Access – zapewnienie operatorom zdalnej pomocy w zakresie konfiguracji i opalizacji Kombajnu za pomocą zdalnego dostępu do wyświetlacza w kabinie Kombajnu.

 

We wszystkich sprawach dotyczących ww. pakietu należy kontaktować się pod adresem e-mail maszyny@agro-siec.pl

 

* próby glebowe mogą zostać pobrane wyłącznie na terenie działania Organizatora.

**pomoc świadczona w godzinach pracy Organizatora.

 

5. Reklamacja

1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej mogą być zgłaszane w mailowo na adres maszyny@agro-siec.pl i powinny zawierać dane Klienta, nr umowy sprzedaży Kombajnu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.

2. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora w mailowej wiadomości zwrotnej. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klient jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

6. Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Akcji promocyjnej, a których Organizator nie mógł przewidzieć lub im zapobiec, a także, które są od niego niezależne.

2. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu Akcji promocyjnej oraz świadczonych w jej ramach korzyści obejmuje wyłącznie wypadki zaistniałe z powodu winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność z powodu rażącego niedbalstwa ograniczona zostaje jednak do kwoty równej 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na wszystkie zdarzenia i szkód bezpośrednich. Odpowiedzialność Organizatora – z wyjątkiem winy umyślnej - nie obejmuje w żadnym przypadku utraty zysków i przewidywanych korzyści (przychodów), pogorszenia lub utraty plonów, utraty umów lub kontraktów, utraty możliwości zarobkowania, w tym ich skutków, dalszych szkód następczych lub pośrednich itp. Rękojmia zostaje wyłączona w całości.

3. Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy zarówno odpowiedzialności umownej, jak i odpowiedzialności z tytułu ewentualnych zobowiązań pozaumownych, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w Punktach sprzedaży Organizatora oraz na stronie: www.agro-siec.pl/regulamin.

2. Szczegółowe informacje odnośnie finansowania udzielanego przez John Deere Finacial, w tym promocjach dedykowanych dla sprzedaży przedsezonowej 2021 r. dostępne są na stronie: www.deere.pl.

3. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i przyjmuje go bez zastrzeżeń.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu są stosowane obok innych Regulaminów obowiązujących u Organizatora, w tym zwłaszcza stosowanych wzorów umów sprzedaży.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają uprawnień przyznanych Klientom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Właściwy miejscowo do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z Akcji Promocyjnej jest Sąd w Toruniu.

7. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu Klient związany jest postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w dacie zawarcia umowy sprzedaży Kombajnu.

8. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu dotknięte było nieważnością, pozostałe postanowienia zachowują moc.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15/09/2020 r.

10. Zastrzega się, że w żadnym wypadku Klient nie może żądać wypłaty równowartości korzyści przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Korzyści przewidziane w niniejszym Regulaminie nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] W przypadku Kombajnów nabywanych na potrzeby umów leasingu – uczestnikiem Akcji promocyjnej jest korzystający i tylko on może korzystać z korzyści przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

REGULAMIN KAMPANII SPRZEDAŻOWEJ „Kupując jesienią zyskujesz”

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się kampania sprzedażowa prowadzona pod hasłem „Kupując jesienią zyskujesz” (zwana dalej „Akcją promocyjną”).

2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie,
adres: ul. Magazynowa 2, 86-200 Chełmno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000446243, NIP: 8751555240, REGON: 341365743, kapitał zakładowy 8.450.000 zł, telefon 664 144 576, e-mail:
maszyny@agro-siec.pl (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Wszystkie treści dotyczące Akcji promocyjnej zawarte w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Moc wiążącą posiadają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

2. Termin i miejsce Akcji Promocyjnej

1. Akcja promocyjna trwa od dnia 03/10/2020 r. do dnia 18/12/2020 r. Organizator zastrzega jednak na swoją rzecz możliwość przedłużenia Akcji. Oświadczenie Organizatora o przedłużeniu Akcji promocyjnej zostanie opublikowane na stronie: www.agro-siec.pl. Organizator zastrzega na swoją rzecz także prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji promocyjnej. Oświadczenie w tym względzie zostanie opublikowane w tożsamy sposób.

2. Akcja promocyjna jest prowadzona we wszystkich punktach sprzedażowych Organizatora. Lista punktów sprzedażowych Organizatora znajduje się na stronie: https://www.agro-siec.pl/kontakt-z-nami

 

3. Uczestnicy Akcji Promocyjnej

Akcja kierowana jest do Klientów, którzy są zainteresowani nabyciem od Organizatora fabrycznie nowego ciągnika John Deere 6090M; John Deere 6100M John Deere 6120M John Deere 6155M John Deere 6195m John Deere 7r250 John Deere 7r290 John Deere 8r370 (każdy dalej jako „ciągnik”), z datą dostawy w 2021 r.

 

4. Zasady Akcji Promocyjnej

Akcja promocyjna polega na zakupie od Organizatora ciągnika z kampanii „Kupując jesienią zyskujesz”.

Dany model produktu oferowany przez wykonawcę jest w 100% zgodny z opisem. Wizualnie przedmiot może różnić się w rzeczywistości według tego wskazanego na zdjęciu.

 

5. Reklamacja

1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej mogą być zgłaszane w mailowo na adres maszyny@agro-siec.pl i powinny zawierać dane Klienta, nr umowy sprzedaży Kombajnu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.

2. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora w mailowej wiadomości zwrotnej. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klient jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

6. Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Akcji promocyjnej, a których Organizator nie mógł przewidzieć lub im zapobiec, a także, które są od niego niezależne.

2. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu Akcji promocyjnej oraz świadczonych w jej ramach korzyści obejmuje wyłącznie wypadki zaistniałe z powodu winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność z powodu rażącego niedbalstwa ograniczona zostaje jednak do kwoty równej 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na wszystkie zdarzenia i szkód bezpośrednich. Odpowiedzialność Organizatora – z wyjątkiem winy umyślnej - nie obejmuje w żadnym przypadku utraty zysków i przewidywanych korzyści (przychodów), pogorszenia lub utraty plonów, utraty umów lub kontraktów, utraty możliwości zarobkowania, w tym ich skutków, dalszych szkód następczych lub pośrednich itp. Rękojmia zostaje wyłączona w całości.

3. Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy zarówno odpowiedzialności umownej, jak i odpowiedzialności z tytułu ewentualnych zobowiązań pozaumownych, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w Punktach sprzedaży Organizatora oraz na stronie: www.agro-siec.pl/regulamin.

2. Szczegółowe informacje odnośnie finansowania udzielanego przez John Deere Finacial, w tym promocjach dedykowanych dla sprzedaży dostępne są na stronie: www.deere.pl.

3. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i przyjmuje go bez zastrzeżeń.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu są stosowane obok innych Regulaminów obowiązujących u Organizatora, w tym zwłaszcza stosowanych wzorów umów sprzedaży.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają uprawnień przyznanych Klientom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Właściwy miejscowo do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z Akcji Promocyjnej jest Sąd w Toruniu.

7. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu Klient związany jest postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w dacie zawarcia umowy zakupu ciągnika.

8. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu dotknięte było nieważnością, pozostałe postanowienia zachowują moc.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03/10/2020 r.

10. Zastrzega się, że w żadnym wypadku Klient nie może żądać wypłaty równowartości korzyści przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Korzyści przewidziane w niniejszym Regulaminie nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] W przypadku Ciągników nabywanych na potrzeby umów leasingu – uczestnikiem Akcji promocyjnej jest korzystający i tylko on może korzystać z korzyści przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

 

REGULAMIN KAMPANII SPRZEDAŻOWEJ „Przegląd prasy”

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się kampania sprzedażowa prowadzona pod hasłem „Przegląd prasy” (zwana dalej „Akcją promocyjną”).

2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie,
adres: ul. Magazynowa 2, 86-200 Chełmno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000446243, NIP: 8751555240, REGON: 341365743, kapitał zakładowy 8.450.000 zł, telefon 664 144 576, e-mail:
maszyny@agro-siec.pl (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Wszystkie treści dotyczące Akcji promocyjnej zawarte w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Moc wiążącą posiadają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

2. Termin i miejsce Akcji Promocyjnej

1. Akcja promocyjna trwa od dnia 08/10/2020 r. do dnia 31/12/2020 r. Organizator zastrzega jednak na swoją rzecz możliwość przedłużenia Akcji. Oświadczenie Organizatora o przedłużeniu Akcji promocyjnej zostanie opublikowane na stronie: www.agro-siec.pl. Organizator zastrzega na swoją rzecz także prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji promocyjnej. Oświadczenie w tym względzie zostanie opublikowane w tożsamy sposób.

2. Akcja promocyjna jest prowadzona we wszystkich punktach sprzedażowych Organizatora. Lista punktów sprzedażowych Organizatora znajduje się na stronie: https://www.agro-siec.pl/kontakt-z-nami

 

3. Uczestnicy Akcji Promocyjnej

Akcja kierowana jest do Klientów, którzy są zainteresowani przeglądem prasy i przygotowaniem jej na przyszły sezon.

 

4. Zasady Akcji Promocyjnej

Akcja promocyjna polega na tym, że każdy Klient, który w czasie trwania Akcji promocyjnej wykona przegląd prasy w serwisie Agro-Sieć Maszyny uzyska dodatkowe korzyści w postaci:

 1. Kwota przeglądu zostanie obniżona do 500 zł netto.
 2. Otrzyma rabat na produkty do pakowania plonów 3%.*
 3. Otrzyma rabat w wysokości 5% na części w wysokości wskazane przez ASM podczas przeglądu prasy**

 

 

*Produkty do pakowania plonów należy zamówić do końca lutego 2021 roku.

**Zamówienia na części należy złożyć do końca 2020 roku.

 

5. Reklamacja

1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej mogą być zgłaszane w mailowo na adres maszyny@agro-siec.pl i powinny zawierać dane Klienta, nr umowy sprzedaży Kombajnu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.

2. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora w mailowej wiadomości zwrotnej. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klient jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

6. Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Akcji promocyjnej, a których Organizator nie mógł przewidzieć lub im zapobiec, a także, które są od niego niezależne.

2. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu Akcji promocyjnej oraz świadczonych w jej ramach korzyści obejmuje wyłącznie wypadki zaistniałe z powodu winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność z powodu rażącego niedbalstwa ograniczona zostaje jednak do kwoty równej 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na wszystkie zdarzenia i szkód bezpośrednich. Odpowiedzialność Organizatora – z wyjątkiem winy umyślnej - nie obejmuje w żadnym przypadku utraty zysków i przewidywanych korzyści (przychodów), pogorszenia lub utraty plonów, utraty umów lub kontraktów, utraty możliwości zarobkowania, w tym ich skutków, dalszych szkód następczych lub pośrednich itp. Rękojmia zostaje wyłączona w całości.

3. Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy zarówno odpowiedzialności umownej, jak i odpowiedzialności z tytułu ewentualnych zobowiązań pozaumownych, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w Punktach sprzedaży Organizatora oraz na stronie: www.agro-siec.pl/regulamin.

2. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i przyjmuje go bez zastrzeżeń.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są stosowane obok innych Regulaminów obowiązujących u Organizatora, w tym zwłaszcza stosowanych wzorów umów sprzedaży.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają uprawnień przyznanych Klientom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Właściwy miejscowo do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z Akcji Promocyjnej jest Sąd w Toruniu.

6. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu Klient związany jest postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w dacie zawarcia umowy sprzedaży Kombajnu.

7. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu dotknięte było nieważnością, pozostałe postanowienia zachowują moc.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08/10/2020 r.

10. Zastrzega się, że w żadnym wypadku Klient nie może żądać wypłaty równowartości korzyści przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Korzyści przewidziane w niniejszym Regulaminie nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chełmno, dnia 13/10/2020r.

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„AUTORYZOWANY SERWIS W CENIE NIEAUTORYZOWANEGO WARSZTATU”

 

1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna prowadzona pod hasłem „Serwis John Deere zostaw profesonalistom” (zwana dalej „Akcją promocyjną”).
 • Organizatorem Akcji promocyjnej jest Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie,
  adres: ul. Magazynowa 2, 86-200 Chełmno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000446243, NIP: 8751555240, REGON: 341365743, kapitał zakładowy 8.450.000 zł, telefon 664 144 575 , email maszyny@agro-siec.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 • Wszystkie treści dotyczące Akcji promocyjnej zawarte w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Moc wiążącą posiadają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

2. Termin i miejsce Akcji Promocyjnej

 • Akcja promocyjna trwa od dnia 13/10/2020r. r. do dnia 28/02/2021r. Organizator zastrzega jednak na swoją rzecz możliwość przedłużenia Akcji. Oświadczenie Organizatora o przedłużeniu Akcji promocyjnej zostanie opublikowane na stronie: www.agro-siec.pl/regulamin. Organizator zastrzega na swoją rzecz także prawo do wcześniejszego odwołania Akcji promocyjnej. Oświadczenie w tym względzie zostanie opublikowane w tożsamy sposób.
 • Akcja promocyjna jest prowadzona we wszystkich punktach serwisowych Organizatora. Lista punktów serwisowych Organizatora znajduje się na stronie: www.agro-siec.pl/kontakt-z-nami

 

3. Uczestnicy Akcji Promocyjnej

Akcja kierowana jest do posiadaczy ciągników rolniczych John Deere o następujących modelach:

5620, 5720,5820 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6800, 6900 6110, 6210, 6310, 6410, 6510, 6610, 6810, 6910, 6910 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420, 6520, 6620, 6820, 6920, 6920 6130, 6230, 6330, 6430, 6530, 6630, 6830, 6930 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 7800 7210, 7310,7410, 7510, 7610, 7710, 7810,7220, 7320, 742017520, 7720, 7820 7130, 7230, 7330, 7430, 7530, 7630, 7730, 7830,7930 8100, 8200, 8300, 8400 8110, 82101 83101 8410 8120, 8220, 8320, 8420, 8520 8130, 8230, 8330, 8430, 8530 znajdujących się na terenie województw[Kanc.1] : kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego.

 

4.  Zasady Akcji Promocyjnej

Akcja promocyjna polega na tym, że:

- naprawy serwisowe modeli ciągników wskazanych w pkt 3 powyżej, które zostaną zgłoszone Organizatorowi do wykonania w czasie trwania Akcji promocyjnej, a następnie przyjęte przez Organizatora do wykonania, w zakresie robocizny[1] zostaną rozliczone według promocyjnej stawki wynoszącej 150 zł (słownie: sto trzydzieści złotych) netto za roboczogodzinę

- zgłoszenia napraw należy kierować na adres mailowy: maszyny@agro-siec.pl , w temacie wiadomości należy wpisać „SERWIS JOHN DEERE ZOSTAW PROFESJONALISTOM”, zaś w treści wiadomości szczegółowo opisać naprawę, która jest przedmiotem tego zgłoszenia oraz dane ciągnika, którego ma ona dotyczyć wraz z podaniem jego numeru seryjnego oraz lokalizacji, w której ciągnik ten się znajduje,

- po otrzymaniu zgłoszenia, Organizator w ciągu 3 dni roboczych udzieli odpowiedzi odnośnie tego, na jakich warunkach możliwie byłoby przeprowadzenie rzeczonej naprawy (w tym zwłaszcza w zakresie, w jakim będzie to możliwe wskaże orientacyjny termin przystąpienia do diagnostyki i realizacji naprawy, miejsce wykonania tej naprawy oraz jej orientacyjny koszt całkowity), ewentualnie poprosi o uzupełnienie zgłoszenia o dodatkowe informacje niezbędne do określenia tych warunków,

- Organizator zastrzega na swoją rzecz prawo do odmowy przyjęcia danego zgłoszenia bez obowiązku podawania przyczyny, brak jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Organizatora poczytuje się za odmowę,

- po otrzymaniu wiadomości zwrotnej od Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest wskazać w kolejnej wiadomości, przesłanej najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych, czy pozostaje nadal zainteresowany zleceniem wykonania naprawy Organizatorowi, milczenie poczytuje się za rezygnację z udziału w Akcji promocyjnej. W przypadku dalszego zainteresowania ze strony Uczestnika, Organizator w wiadomości zwrotnej prześle dalsze dokumenty potrzebne do zlecenia diagnostyki i naprawy, zlecenie może zostać uznane za przyjęte po spełnieniu wszystkich warunków wskazanych w tych dokumentach, podpisaniu i wymianie wszelkich dokumentów i ustaleniu wszystkich szczegółów,

- zastrzega się, że terminy napraw będą wyznaczane przez Organizatora według kolejności zgłoszeń i z uwzględnieniem również innych zleceń spływających do Organizatora – dla możliwości skorzystania z Akcji promocyjnej liczy się jednak data zgłoszenia naprawy, a nie data jej faktycznego wykonania. Akcją promocyjną objęte będą tylko te usterki, które zostały wskazane w zgłoszeniu przesłanym Organizatorowi w czasie trwania Akcji promocyjnej.

 

5. Gwarancja

 • Szczegóły gwarancji udzielanej na naprawę i części określają dokumenty gwarancyjne.
 • Odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w całości, na co Uczestnik wyraża zgodę przesyłając zgłoszenie w ramach Akcji promocyjnej.

 

6. Reklamacja

 • Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej mogą być zgłaszane w formie pisemnej w Punkcie serwisowym Organizatora, w którym Uczestnik zlecił naprawę bądź przesłane za pomocą listu na adres Organizatora i powinny zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko lub nazwę, jego adres zamieszkania lub adres siedziby, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.
 • Postępowanie reklamacyjne trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania/siedziby lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiających prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

 

7. Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Akcji promocyjnej, a których Organizator nie mógł przewidzieć lub im zapobiec, a także, które są od niego niezależne.

 

8. Postanowienia końcowe

 • Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w Punktach serwisowych Organizatora oraz na stronie: www.agro-siec.pl/regulamin.
 • Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i przyjmuje go bez zastrzeżeń.
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu są stosowane obok innych Regulaminów obowiązujących u Organizatora, w tym zwłaszcza Regulaminu Serwisu.
 • Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Właściwy miejscowo do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z Akcji Promocyjnej jest Sąd w Toruniu.
 • Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu Uczestnik związany jest postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w dacie przystąpienia do Akcji promocyjnej.
 • W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu dotknięte było nieważnością, pozostałe postanowienia zachowują moc.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 13/10/2020 r.
 

[1] Na całkowity koszt wykonania naprawy składają się robocizna rozliczana według stawki godzinowej oraz wartość części i materiałów użytych do naprawy. Kwoty podane w niniejszym Regulaminie nie obejmują kosztów części i materiałów niezbędnych do wykonania naprawy.


 

REGULAMIN KAMPANII SPRZEDAŻOWEJ „Expert Check Kombajny”

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się kampania sprzedażowa prowadzona pod hasłem „Expert Check Kombajny  (zwana dalej „Akcją promocyjną”).

2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie,
adres: ul. Magazynowa 2, 86-200 Chełmno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000446243, NIP: 8751555240, REGON: 341365743, kapitał zakładowy 8.450.000 zł, telefon 664 144 576, e-mail:
maszyny@agro-siec.pl (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Wszystkie treści dotyczące Akcji promocyjnej zawarte w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Moc wiążącą posiadają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

2. Termin i miejsce Akcji Promocyjnej

1. Akcja promocyjna trwa od dnia 29/10/2020 r. do dnia 31/12/2020 r. Organizator zastrzega jednak na swoją rzecz możliwość przedłużenia Akcji. Oświadczenie Organizatora o przedłużeniu Akcji promocyjnej zostanie opublikowane na stronie: www.agro-siec.pl. Organizator zastrzega na swoją rzecz także prawo do wcześniejszego zakończenia Akcji promocyjnej. Oświadczenie w tym względzie zostanie opublikowane w tożsamy sposób.

2. Akcja promocyjna jest prowadzona we wszystkich punktach sprzedażowych Organizatora. Lista punktów sprzedażowych Organizatora znajduje się na stronie: https://www.agro-siec.pl/kontakt-z-nami

 

3. Uczestnicy Akcji Promocyjnej

Akcja kierowana jest do Klientów, którzy są zainteresowani przeglądem prasy i przygotowaniem jej na przyszły sezon.

4. Zasady Akcji Promocyjnej

Akcja promocyjna polega na tym, że każdy Klient, który w czasie trwania Akcji promocyjnej wykona przegląd kombajnu w serwisie Agro-Sieć Maszyny uzyska dodatkowe korzyści w postaci:

 1. Kwota przeglądu zostanie obniżona do 1200 zł netto.
 2. Otrzyma rabat w wysokości 5% na części wskazane przez ASM podczas przeglądu kombajnu*

 

Stawka na usługę serwisową zostanie ustalona indywidualnie przez koordynatora serwisu danego oddziału Agro-Sieć Maszyny

 

 

* Zamówienia na części należy złożyć do końca 2020 roku.

 

5. Reklamacja

1. Reklamacje dotyczące Akcji promocyjnej mogą być zgłaszane w mailowo na adres maszyny@agro-siec.pl i powinny zawierać dane Klienta, nr umowy sprzedaży Kombajnu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.

2. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora w mailowej wiadomości zwrotnej. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klient jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

6. Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Akcji promocyjnej, a których Organizator nie mógł przewidzieć lub im zapobiec, a także, które są od niego niezależne.

2. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu Akcji promocyjnej oraz świadczonych w jej ramach korzyści obejmuje wyłącznie wypadki zaistniałe z powodu winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność z powodu rażącego niedbalstwa ograniczona zostaje jednak do kwoty równej 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na wszystkie zdarzenia i szkód bezpośrednich. Odpowiedzialność Organizatora – z wyjątkiem winy umyślnej - nie obejmuje w żadnym przypadku utraty zysków i przewidywanych korzyści (przychodów), pogorszenia lub utraty plonów, utraty umów lub kontraktów, utraty możliwości zarobkowania, w tym ich skutków, dalszych szkód następczych lub pośrednich itp. Rękojmia zostaje wyłączona w całości.

3. Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy zarówno odpowiedzialności umownej, jak i odpowiedzialności z tytułu ewentualnych zobowiązań pozaumownych, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest w Punktach sprzedaży Organizatora oraz na stronie: www.agro-siec.pl/regulamin.

2. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i przyjmuje go bez zastrzeżeń.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są stosowane obok innych Regulaminów obowiązujących u Organizatora, w tym zwłaszcza stosowanych wzorów umów sprzedaży.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają uprawnień przyznanych Klientom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Właściwy miejscowo do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z Akcji Promocyjnej jest Sąd w Toruniu.

6. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu Klient związany jest postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w dacie zawarcia umowy sprzedaży Kombajnu.

7. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu dotknięte było nieważnością, pozostałe postanowienia zachowują moc.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08/10/2020 r.

10. Zastrzega się, że w żadnym wypadku Klient nie może żądać wypłaty równowartości korzyści przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Korzyści przewidziane w niniejszym Regulaminie nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.