Copyright © 2020   
Agro-Sieć Maszyny Sp. z o.o. 
 Wszelkie prawa zastrzeżone.

KLAUZA INFORMACYJNA | POLITYKA PRYWATNOŚCI   |  STATUS DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

 

 

 

INFORMACJA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Agro-Sieć Maszyny Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie, ul. Magazynowa 2, 86-200 Chełmno; wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII WG KRS pod numerem KRS 0000446243; posiadającą NIP: 8751555240, REGON: 341365743; o kapitale zakładowym wynoszącym 8.450.000,00 PLN  (dalej: ADO).

 2. Pana/Pani dane mogą zostać pozyskane w celu:

  1. Wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO:

   • Zawarcie i wykonywanie łączącej nas umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,

   • Wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy,

   • Kontaktowania się z Panem/Panią, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail, poczty tradycyjnej.

  2. Wykonania obowiązku prawnego – na postawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:

   • Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych – przez czas niezbędny do realizacji tego obowiązku (np.: przepisy podatkowe).

  3. Prawnie uzasadnionych interesów ADO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, takich jak:

   • Ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń – przez okres do przedawnienia roszczeń, lub przez  okres prowadzenia postępowania przez właściwe organy lub sądy w przypadku dochodzenia roszczeń, czyli okres 5 lat, lub okres biegu gwarancji,

   • Na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez okres obowiązywania umowy,

   • Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej – wieczyście,

   • Na potrzeby marketingu produktów i usług ADO

  4. Prowadzenia marketingu oferowanych przez Agro-Sieć Maszyny Sp. z o. o. maszyn/urządzeń/części różnych producentów bez przekazywania im Pana/Pani danych osobowych.

 3. W przypadku dokonywania opłat za pośrednictwem banku lub instytucji płatniczej wejdziemy w posiadanie Pana/Pani danych w postaci numeru rachunku bankowego (konta), który przetwarzać będziemy w celach związanych z wykonaniem umowy, lub dla prawnie uzasadnionych interesów ADO.

 4. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

  1. Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,

  2. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  3. Sprzeciw wobec przetwarzania,

  4. Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

 5. W przypadku realizacji celów wymienionych w literze a pkt 2 podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tych celów. W przypadku celów wynikających z litery b pkt 2 podanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym. Cele wymienione w literze c pkt 2 realizujemy na podstawie danych podanych przy okazji celów wymienionych w literze a i b lub danych zebranych w konkretnych sytuacjach (np. nadesłanie korespondencji).

 6. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w każdym czasie, ze skutkiem prawnym od momentu cofnięcia.

 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być:

  1. organom administracji publicznej, sądom, komornikom w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa,

  2. podmiotom, z którymi ADO współpracuje w zakresie usług windykacyjnych, prawnych, informatycznych, transportowych

  3. producentom sprzedawanych przez nas maszyn/urządzeń/części przede wszystkim w związku z udzielaniem gwarancji,

  4. podmiotom z grupy kapitałowej (Agro-Sieć Sp. z o.o.).

 9. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.

 10. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

 11. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod_agro-siec@vbw.biz, lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.