• Agro-Sieć
 • Regulamin serwisu Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o.

Regulamin serwisu Agro-Sieć Maszyny sp. z o.o.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. AGRO-SIEĆ MASZYNY sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie, adres: ul. Magazynowa 2, 86-200 Chełmno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446243, kapitał zakładowy 8.450.000 zł, posiadająca NIP 8751555240 oraz REGON 341365743, dalej jako SERWIS, na warunkach szczegółowo przewidzianych w niniejszym REGULAMINIE świadczy usługi – zwane dalej USŁUGAMI SERWISOWYMI – polegające m.in. na naprawie, serwisowaniu, wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych oraz diagnozowaniu maszyn rolniczych, ogrodniczych lub komunalnych – zwanych dalej MASZYNAMI.
 2. USŁUGI SERWISOWE są świadczone przez SERWIS oraz jego oddziały terenowe, zwane dalej ODDZIAŁAMI, których wykaz i szczegółowe dane znajdują się na stronie www.agro-siec.pl.
 3. W zakres zleconej SERWISOWI USŁUGI SERWISOWEJ mogą wchodzić także inne czynności, które zostaną szczegółowo określone w ZLECENIU SERWISOWYM, w tym zwłaszcza transport MASZYNY do i/lub z SERWISU lub jego ODDZIAŁU.
 4. USŁUGI SERWISOWE świadczone są wyłącznie na podstawie umowy, na którą składają się: ZLECENIE SERWISOWE oraz dołączony do niego niniejszy REGULAMIN.

§2. ZAWARCIE UMOWY I SKUTKI REZYGNACJI Z JEJ WYKONANIA

 1. SERWIS i jego ODDZIAŁY działają w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W okresach wzmożonych prac polowych godziny pracy SERWISU i jego ODDZIAŁÓW mogą zostać wydłużone, a informacja w tym względzie zostanie zamieszczona na stronie www.agro-siec.pl.
 2. Zgłoszenia dotyczące USŁUG SERWISOWYCH są przyjmowane przez SERWIS i jego ODDZIAŁY w GODZINACH PRACY pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.agro-siec.pl lub w formie pisemnej (w tym mailowo). Zgłoszenia należy kierować do jednostki SERWISU, która jest najbliżej miejsca, w którym znajduje się MASZYNA.
 3. Na podstawie informacji otrzymanych od KLIENTA pracownik przyjmujący zgłoszenie wstępnie ocenia, czy w danym przypadku USŁUGI SERWISOWE mogą zostać wykonane przez serwis mobilny w miejscu, w którym znajduje się MASZYNA, czy też wymagają one określonych warunków warsztatowych i podstawienia MASZYNY do SERWISU lub danego ODDZIAŁU, a następnie albo wskazuje KLIENTOWI termin, w jakim winien on podstawić MASZYNĘ do SERWISU lub danego ODDZIAŁU albo ustala z KLIENTEM szczegóły wizyty serwisu mobilnego.
 4. Jeżeli serwis mobilny stwierdzi, że dana USŁUGA SERWISOWA wymaga określonych warunków warsztatowych, SERWIS w każdej chwili ma prawo odmówić wykonania lub dalszego wykonywania USŁUGI SERWISOWEJ poza swoim warsztatem i zobowiązać KLIENTA do dostarczenia MASZYNY do SERWISU lub wskazanego ODDZIAŁU w ustalonym terminie. Uprawnienie takie SERWIS posiada także wtedy, kiedy warunki w miejscu, w jakim znajduje się MASZYNA, są nieodpowiednie dla bezpiecznego i higienicznego świadczenia pracy przez serwisantów zatrudnianych przez SERWIS.
 5. Umowę o świadczenie USŁUGI SERWISOWEJ uważa się za zawartą po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1. w zależności od ustaleń – podstawienie MASZYNY do SERWISU lub jego ODDZIAŁU lub jej udostępnienie serwisowi mobilnemu,
  2. wypełnienie formularza ZLECENIA SERWISOWEGO, w tym w szczególności wskazanie zakresu czynności do wykonania, i jego podpisanie przez KLIENTA lub osobę upoważnioną do działania w jego imieniu,
  3. przyjęcie przez SERWIS ZLECENIA do realizacji i poprzez podpisanie ZLECENIA SERWISOWEGO przez osobę upoważnioną do działania w imieniu SERWISU.
 6. Podpis KLIENTA lub jego pełnomocnika i przedstawiciela SERWISU na dokumencie ZLECENIA SERWISOWEGO oznacza zawarcie umowy o wykonanie USŁUGI SERWISOWEJ na warunkach określonych w niniejszych REGULAMINIE i potwierdzenie, że KLIENT się z nimi zapoznał i je zaakceptował.
 7. Jeżeli składający ZLECENIE SERWISOWE nie ma umocowania do zawarcia umowy w imieniu KLIENTA lub przekroczy jego zakres wówczas jest on zobowiązany osobiście zapłacić SERWISOWI wynagrodzenie lub odszkodowanie w wysokości nie mniejszej niż wysokość należnego SERWISOWI wynagrodzenia.
 8. KLIENT składający ZLECENIE SERWISOWE odpowiada za kompletność i prawidłowość podanych przez siebie informacji, a także zakres czynności zleconych do wykonania, a wskazanych w tymże ZLECENIU.
 9. Jeżeli KLIENT podstawi MASZYNĘ do SERWISU lub jego ODDZIAŁU, lecz nie zawrze umowy o wykonanie USŁUGI SERWISOWEJ (tj. nie podpisze dokumentu ZLECENIA SERWISOWEGO) wówczas następuje wyłącznie zawarcie umowy użyczenia miejsca parkingowego w oczekiwaniu na zlecenie USŁUGI SERWISOWEJ. W takim wypadku w terminie 5 dni, KLIENT ma obowiązek zlecić wykonanie USŁUGI SERWISOWEJ albo zwolnić w tym terminie użyczone miejsce parkingowe. Zawarcie umowy o wykonanie USŁUGI SERWISOWEJ następuje wówczas z chwilą przyjęcia zlecenia do realizacji (tj. podpisu ZLECENIA SERWISOWEGO przez przedstawiciela SERWISU).
 10. Jeżeli KLIENT wezwie serwis mobilny, lecz nie zawrze umowy o wykonanie USŁUGI SERWISOWEJ (tj. nie podpisze dokumentu ZLECENIA SERWISOWEGO), serwis mobilny nie wykonuje żadnych czynności i ma prawo zażądać od KLIENTA zwrotu kosztów dojazdu.
 11. Diagnostyka zgłoszonej MASZYNY jest odpłatna. Opłata jest ustalana na podstawie obowiązujących w SERWISIE cenników i jest pobierana nawet w przypadku braku zgody na wykonanie dalszych czynności, w tym naprawy, lub niemożności ich wykonania.
 12. Odpłatne są także czynności takie jak zdalna diagnostyka i zdalne udzielenie pomocy. Opłata jest ustalana na podstawie obowiązujących w SERWISIE cenników i jest pobierana nawet w przypadku braku zgody na wykonanie dalszych czynności, w tym naprawy, lub niemożności ich wykonania.
 13. KLIENT, który z jakichkolwiek powodów rezygnuje ze zleconej USŁUGI SERWISOWEJ, jest obciążany kosztami diagnostyki i innych czynności, które zostały wykonane do momentu uzyskania przez SERWIS informacji o rezygnacji, w tym kosztami dojazdu serwisu mobilnego. W takim przypadku KLIENT zobowiązany jest także do uiszczenia na rzecz SERWISU zapłaty za części, które zostały zamówione specjalnie pod zleconą USŁUGĘ SERWISOWĄ przed uzyskaniem informacji o rezygnacji KLIENTA z jej zlecenia.

§3. PODSTAWIENIE I UDOSTĘPNIANIE MASZYNY

 1. W przypadku USŁUG SERWISOWYCH świadczonych w warunkach warsztatowych przyjmowanie i wydawanie MASZYN odbywa się w GODZINACH PRACY. Po wcześniejszym uzgodnieniu z uprawnionym pracownikiem SERWISU lub ODDZIAŁU istnieje również możliwość przyjęcia bądź wydania MASZYNY w innych dniach lub godzinach.
 2. Osoba pozostawiająca MASZYNĘ w celu wykonaniu USŁUG SERWISOWYCH w SERWISIE lub w jednym z jego ODDZIAŁÓW zobowiązana jest posiadać dokument potwierdzający tytuł prawny do MASZYNY, który okaże przed przystąpieniem do USŁUG SERWISOWYCH.
 3. Osoba pozostawiająca MASZYNĘ w SERWISIE lub w jednym z jego ODDZIAŁÓW zobowiązana jest poinformować przyjmującego pracownika SERWISU o wszelkich uszkodzeniach MASZYNY, tj. otarciach, rysach, wgnieceniach lub uszkodzeniach. Uszkodzenia zostaną opisane w ZLECENIU SERWISOWYM. W przypadku nie dopełnienia obowiązku informacyjnego lub nie wnioskowania o umieszczenie takich informacji w ZLECENIU SERWISOWYM domniemywa się, że wszelkie uszkodzenia powstały przed pozostawieniem MASZYNY i nie obciążają SERWISU.
 4. SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w MASZYNIE.
 5. Powyższe postanowienia niniejszego REGULAMINU stosuje się odpowiednio do przypadków wykonywania USŁUG SERWISOWYCH przez serwis mobilny.

§4. USŁUGI SERWISOWE

 1. Wykonanie USŁUGI SERWISOWEJ następuje wyłącznie w zakresie wynikającym z treści ZLECENIA SERWISOWEGO. SERWIS nie jest zobowiązany do wykonania żadnych czynności wykraczających poza zleconą USŁUGĘ, w tym kompleksowego weryfikowania poprawności działania każdej części i podzespołu MASZYNY, ani też nie ponosi odpowiedzialności za poprawne działanie części i podzespołów MASZYNY, które nie były przedmiotem zleconej USŁUGI SERWISOWEJ. Jeżeli przy okazji, tj. podczas i w związku z wykonywaniem zleconej USŁUGI SERWISOWEJ, SERWIS stwierdzi, że konieczne jest wykonanie innej dodatkowej usługi niezwiązanej bezpośrednio ze zleconą USŁUGĄ, w tym usługi mającej na celu usunięcie nieprawidłowości uniemożliwiających eksploatację MASZYNY zgodnie z obowiązującym prawem, SERWIS powiadomi KLIENTA o tym fakcie i wykona dodatkową usługę wyłącznie po rozszerzeniu treści ZLECENIA SERWISOWEGO. Na podjęcie decyzji w tym względzie od chwili uzyskania ww. informacji od SERWISU KLIENT ma 24 godziny, a w przypadku USŁUG SERWISOWYCH świadczonych przez serwis mobilny – 30 minut. Niedokonanie zmian (nierozszerzenie) przez KLIENTA treści ZLECENIA powoduje wyłączenie odpowiedzialności SERWISU za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu oraz wyłączenie odpowiedzialności SERWISU za nienależyte wykonanie zleconej podstawowej USŁUGI SERWISOWEJ, jeżeli pozostawało to w związku z brakiem wykonania usługi dodatkowej. Strony dopuszczają możliwość wyrażenia zgody przez KLIENTA na rozszerzenie zakresu USŁUGI za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Wyłączenie odpowiedzialności SERWISU za wszelkie szkody powstałe z tytułu m.in. niesprawności MASZYNY oraz za nienależyte wykonanie zleconej USŁUGI SERWISOWEJ w zakresie, w jakim pozwala na to obowiązujące prawo, następuje również wtedy, kiedy KLIENT nie wyraża zgody na rekomendowany przez SERWIS sposób wykonania USŁUGI SERWISOWEJ i USŁUGI te są wykonywane według instrukcji KLIENTA, o ile SERWIS wyrazi na to zgodę.
 3. Wszelkie USŁUGI SERWISOWE są wykonywane w GODZINACH PRACY. Świadczenie USŁUG SERWISOWYCH poza GODZINAMI PRACY na zlecenie KLIENTA, o ile SERWIS wyrazi zgodę, odbywa się w dniach roboczych za opłatą za robociznę zwiększoną o 30%, zaś w pozostałe dni, tj. w dni ustawowo wolne od pracy oraz w święta, za opłatą za robociznę zwiększoną o 50%.
 4. W GODZINACH PRACY SERWISU KLIENT może uzyskać informację na temat przebiegu USŁUG SERWISOWYCH.
 5. Na wyraźne życzenie KLIENTA, o ile jest to możliwe w momencie przyjęcia ZLECENIA, SERWIS podaje KLIENTOWI orientacyjny koszt wykonania USŁUGI SERWISOWEJ i orientacyjny czas jej wykonania. Informacje te nie mają jednak charakteru wiążącego i ostatecznie mogą ulec zmianie, zwłaszcza kiedy okaże się, że wykonanie USŁUGI wiąże się z większym nakładem pracy niż pierwotnie zakładano.
 6. W tych przypadkach, w których na moment przyjęcia ZLECENIA SERWISOWEGO nie da się oszacować orientacyjnych kosztów wykonania USŁUGI SERWISOWEJ, a KLIENT zażądał podania informacji w tym zakresie, KLIENT jest zobowiązany do zgłoszenia SERWISOWI sprzeciwu co do kontynuowania USŁUGI SERWISOWEJ najpóźniej w terminie 2 dni od momentu uzyskania orientacyjnej wyceny. Brak ww. sprzeciwu ze strony KLIENTA będzie poczytywany jako zgoda na wykonanie USŁUG SERWISOWYCH w zleconym zakresie. W przypadku otrzymania sprzeciwu ze strony KLIENTA jest on zobowiązany do niezwłocznego dokonania odbioru MASZYNY. Nieodebranie MASZYNY w powyższym terminie będzie skutkowało obciążeniem KLIENTA opłatą za korzystanie z miejsca parkingowego według stawki w wysokości 100 zł netto za każdy rozpoczęty dzień. W przypadku, gdy USŁUGA jest świadczona wyłącznie przez serwis mobilny na zgłoszenie sprzeciwu KLIENT ma 15 minut od chwili przedstawienia orientacyjnej wyceny.
 7. Czas wykonywania USŁUG SERWISOWYCH zależny jest od rodzaju wykonywanych prac, dostępności części zamiennych, ewentualnych warunków gwarancji mających zastosowanie względem MASZYNY lub indywidualnych ustaleń z KLIENTEM.
 8. W tych przypadkach, w których na moment przyjęcia ZLECENIA SERWISOWEGO nie da się przewidzieć orientacyjnego terminu wykonania zleconej USŁUGI SERWISOWEJ, SERWIS poinformuje KLIENTA o przewidywanym terminie wykonania zleconych USŁUG SERWISOWYCH po dokonaniu wstępnej diagnostyki.
 9. SERWIS zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu WYKONANIA USŁUG SERWISOWYCH, w szczególności gdy:
  1. w trakcie USŁUG SERWISOWYCH ujawniono nowe uszkodzenia i/lub usterki,
  2. czas USŁUG SERWISOWYCH dotyczących wykrytych w czasie wstępnej diagnostyki uszkodzeń i usterek okaże się niewystarczający do ich usunięcia ze względu na większy ich zakres niż oszacowany początkowo,
  3. wymagane jest zamówienie części zamiennych, których czas dostawy nie pozwoli na zrealizowanie USŁUG SERWISOWYCH w terminie pierwotnym.
  4. zamówione części zamienne nie zostały dostarczone na czas z winy dostawcy, producenta, podmiotu trzeciego lub z powodu siły wyższej,
  5. niezbędne jest dokonanie przedpłaty przez KLIENTA,
  6. z innych powodów niezawinionych przez SERWIS.
 10. Opóźnienie lub zwłoka w wydaniu MASZYNY wynikła z podanych powyżej powodów wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność SERWISU z tego tytułu i nie może być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń i żądań (w szczególności naprawienia szkody, wydania MASZYNY zastępczej lub zwrotu kosztów wynikających z odpłatnego używania innej podobnej MASZYNY).
 11. W przypadku, gdy koszt części zamiennych, które są niezbędne do wykonania USŁUG SERWISOWYCH, przekracza kwotę 10.000 zł brutto, SERWIS może wezwać KLIENTA w wyznaczonym przez SERWIS terminie do dokonania przedpłaty w wysokości 50% ich ceny brutto. W przypadku gdy koszt części zamiennych, które są niezbędne do wykonania USŁUG SERWISOWYCH, przekracza kwotę 30.000 zł brutto, SERWIS może wezwać KLIENTA do dokonania przedpłaty w wyznaczonym przez SERWIS terminie w wysokości 100% ceny brutto.
 12. Niedokonanie zapłaty przez KLIENTA kwot wskazanych przez SERWIS zgodnie z §4 ust. 10 niniejszego REGULAMINU jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy o świadczenie USŁUG SERWISOWYCH. W przypadku, gdy w momencie niedokonania wpłaty przez KLIENTA przeprowadzono już częściowo USŁUGI SERWISOWE, uznaje się, iż odstąpienie od umowy dotyczy jedynie wykonania USŁUG SERWISOWYCH z użyciem wymaganej części jako odrębnego zlecenia USŁUG SERWISOWYCH. KLIENT jest zobowiązany do zapłaty za wykonane już USŁUGI SERWISOWE.
 13. USŁUGI SERWISOWE są świadczone z użyciem części nowych lub regenerowanych. Użycie do USŁUGI SERWISOWEJ części używanych następuje wyłącznie na życzenie KLIENTA i na jego odpowiedzialność, o ile SERWIS wyrazi na to zgodę.
 14. Wadliwe części podlegające wymianie w ramach USŁUGI SERWISOWEJ podlegają utylizacji. Przekazanie lub okazanie takich CZĘŚCI KLIENTOWI nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy zażądał tego pisemnie w ZLECENIU SERWISOWYM i w dacie jego złożenia. Jeżeli jednak USŁUGA SERWISOWA jest wykonywana w ramach gwarancji wadliwe części pozostają w SERWISIE, a KLIENT może wyłącznie żądać ich okazania.
 15. Szczegółowy przebieg USŁUGI SERWISOWEJ zostanie udokumentowany w karcie pracy. Karta pracy zostanie dołączona do faktury lub paragonu. Potwierdzenie odebrania MASZYNY po naprawie następuje na karcie pracy.

§5. CENA

 1. Wynagrodzenie za wykonane USŁUGI SERWISOWE, dalej jako CENA, uwzględnia:
  1. cenę netto części zamiennych montowanych w miejsce uszkodzonych lub niesprawnych, a nieopłaconych przez KLIENTA,
  2. opłatę za robociznę,
  3. opłatę za diagnostykę, w tym diagnostykę wstępną i zdalną, a także pomoc udzieloną zdalnie,
  4. cenę netto wszelkich substancji i płynów wlewanych lub uzupełnianych w MASZYNIE, za wyjątkiem paliw.
  5. cenę netto wszelkich usług wykonanych przez firmy zewnętrzne niezbędnych do wykonania USŁUGI SERWISOWEJ,
  6. podatek od towarów i usług według stawek wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 2. W przypadku wykonywania USŁUG SERWISOWYCH poza terenem SERWISU lub ODDZIAŁU do CENY doliczany jest koszt dojazdu.
 3. CENA powinna być uiszczona w całości najpóźniej w momencie podpisania karty pracy. Uiszczenie CENY pozostaje warunkiem wydania MASZYNY przez SERWIS.
 4. SERWIS zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień §5 ust. 3 niniejszego REGULAMINU w drodze indywidualnych negocjacji z KLIENTEM przy zachowaniu formy pisemnej pod rygorem nieważności. SERWIS może wydać MASZYNĘ przed uiszczeniem CENY pod warunkiem udzielenia skutecznego zabezpieczenia jej zapłaty.
 5. Informacja na temat godzinowej stawki opłaty za robociznę oraz stawki za diagnostykę i pomoc zdalną dostępna jest u pracowników zatrudnionych na stanowisku koordynatorów serwisu. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie USŁUG SERWISOWYCH ze względu na wysokość opłaty za robociznę, jeżeli rozpoczęto już wykonywanie USŁUG SERWISOWYCH, niezależnie od tego czy KLIENT skorzystał z uprawnienia do uzyskania takiej informacji od koordynatora serwisu, chyba że KLIENT jest konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).
 6. Cennik części zamiennych, płynów eksploatacyjnych oraz substancji używanych do świadczenia USŁUG SERWISOWYCH dostępny jest w siedzibie SERWISU lub w ODDZIAŁACH na prośbę KLIENTA o jego okazanie. Cennik części zamiennych może nie uwzględniać części, które dostępne są tylko na zamówienie SERWISU – w takim wypadku koszt części zostanie ustalony z KLIENTEM indywidualnie.
 7. Wykonanie USŁUG SERWISOWYCH dokumentowane jest przy pomocy faktury VAT lub paragonu, które zawierają m.in. CENĘ, podatek od towarów i usług, jak również wiążący KLIENTA termin zapłaty.
 8. W wypadku wykonania USŁUGI SERWISOWEJ w ramach gwarancji udzielonej na MASZYNĘ, CENY nie pobiera się. Ustalenie, czy dana usługa została objęta gwarancją następuje na podstawie weryfikacji SERWISU. Jeżeli dana usługa nie zostanie objęta gwarancją – KLIENT zobowiązuje się do zapłaty CENY na rzecz SERWISU.
 9. W razie zlecenia wykonania usług powypadkowych, KLIENT zobowiązany jest do zapłaty za wykonaną USŁUGĘ lub inne czynności podjęte w związku z USŁUGĄ, także w przypadku odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia. Zapłata wynagrodzenia za wykonaną USŁUGĘ nie jest uzależnione od wyniku ewentualnego sporu pomiędzy KLIENTEM a ubezpieczycielem, bez względu na jego przedmiot.
 10. W przypadku opóźnienia z zapłatą CENY, SERWIS będzie naliczał umowne odsetki za opóźnienie w maksymalnej wysokości, wynikającej każdorazowo z art. 481 §21 Kodeksu cywilnego.

§6. ODBIÓR MASZYNY

 1. O wykonaniu zleconych SERWISOWI USŁUG SERWISOWYCH KLIENT zostanie poinformowany przez uprawnionego pracownika SERWISU telefonicznie lub mailowo. W miarę możliwości KLIENTOWI zostanie udzielona także informacja o ostatecznej wysokości CENY za wykonanie USŁUGI SERWISOWEJ.
 2. KLIENT zobowiązany jest do odbioru MASZYNY w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku USŁUG SERWISOWYCH wykonywanych przez serwis mobilny informacja, o której mowa w ust. 1 powyżej, zostanie udzielona przez pracownika serwisu mobilnego (dopuszcza się także bezpośrednie udzielenie ww. informacji). KLIENT zobowiązany jest do odebrania MASZYNY w ciągu 30 minut od otrzymania tejże informacji.
 4. Za każdy dzień opóźnienia w odbiorze MASZYNY KLIENT uiści na rzecz SERWISU karę umowną w wysokości 100 zł, a w przypadku USŁUG SERWISOWYCH wykonywanych przez serwis mobilny karę umowną w kwocie odpowiadającej stawce za roboczogodzinę za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
 5. Przed odbiorem MASZYNY KLIENT zobowiązany jest do sprawdzenia sprawności MASZYNY i dokonania oceny jakości wykonanej USŁUGI SERWISOWEJ. Niewykonanie powyższego zobowiązania przed podpisaniem karty pracy jest równoznaczne z uznaniem MASZYNY za w pełni sprawną w momencie odbioru, a USŁUGĘ SERWISOWĄ za prawidłowo wykonaną. KLIENTOWI przysługuje prawo do zgłaszania zastrzeżeń co do poprawności wykonanych USŁUG SERWISOWYCH najpóźniej do momentu podpisania karty pracy.
 6. Zastrzega się jednak, że serwis mobilny może odjechać po upływie 1 godziny od przekazania informacji o zakończeniu USŁUGI SERWISOWEJ, a naprawę w takim wypadku będzie się uznawało za przyjętą przez KLIENTA bez zastrzeżeń.
 7. W przypadku ukrytych wad USŁUG SERWISOWYCH, których wykrycie nie mogło zostać dokonane przed podpisaniem karty pracy, a wykrytych nie później niż w terminie dwóch tygodni od odbioru MASZYNY, KLIENTOWI przysługuje prawo do bezpłatnej naprawy MASZYNY pod warunkiem, iż dokonał ich zgłoszenia nie później niż w terminie 24 godzin od wykrycia wady, a diagnostyka wstępna MASZYNY wykaże, iż wada dotyczy elementu uwzględnionego w USŁUGACH SERWISOWYCH.

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

 1. Odpowiedzialność SERWISU obejmuje wyłącznie wypadki zaistniałe z powodu winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność z powodu rażącego niedbalstwa ograniczona zostaje jednak kwotowo do wartości wynagrodzenia SERWISU z tytułu wykonania danej USŁUGI SERWISOWEJ i ogranicza się wyłącznie do szkód bezpośrednich. Odpowiedzialność SERWISU w żadnym wypadku nie obejmuje utraty zysków i przewidywanych korzyści, utraty kontraktów, utraty plonów, utraty możliwości użytkowania i zarobkowania, szkód następczych lub pośrednich itd. Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy zarówno odpowiedzialności umownej, jak i odpowiedzialności z tytułu ewentualnych zobowiązań pozaumownych, na przykład odpowiedzialności deliktowej, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. W tych przypadkach, w których KLIENT jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność SERWISU z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w całości (tak w zakresie napraw, jak i użytych w jej trakcie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych). Powyższe nie dotyczy USŁUG SERWISOWYCH świadczonych na rzecz konsumentów.
 3. SERWIS nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za części użyte do naprawy na życzenie KLIENTA, jak również za części używane oraz nowe, które KLIENT dostarcza we własnym zakresie, o ile SERWIS wyrazi zgodę na ich użycie.
 4. SERWIS nie jest zobowiązany do zapewnienia KLIENTOWI maszyny zastępczej na czas wykonywania USŁUGI SERWISOWEJ oraz nie ma obowiązku zwracać KLIENTOWI kosztów poniesionych w celu zapewnienia maszyny zastępczej na czas trwania naprawy.

§8. GWARANCJA NAPRAW

 1. SERWIS może udzielić gwarancji na wykonane USŁUGI SERWISOWE lub części wmontowane do MASZYNY.
 2. Udzielenie gwarancji odbywa się przy zachowaniu formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyszczególnieniem zakresu udzielonej gwarancji.
 3. W przypadku wątpliwości co do zakresu gwarancji, domniemywa się jej węższy zakres.
 4. W razie wątpliwości co do udzielenia gwarancji, domniemywa się, że gwarancja nie została udzielona.

§9. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ SERWISU

 1. Jeżeli KLIENT jest właścicielem MASZYNY, wówczas na zabezpieczenie roszczeń SERWISU m.in. o zapłatę CENY, SERWISOWI przysługuje na podstawie niniejszego REGULAMINU prawo zastawu na MASZYNIE.
 2. Jeżeli KLIENT nie jest właścicielem MASZYNY, wówczas na zabezpieczenie roszczeń SERWISU m.in. o zapłatę CENY, SERWISOWI przysługuje na podstawie niniejszego REGULAMINU prawo zatrzymania MASZYNY.

§10. KONSUMENT I PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu pozbawiać konsumentów ich praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów. Postanowienia REGULAMINU, które są sprzeczne z tymi przepisami, nie znajdują względem konsumentów zastosowania.
  W szczególności względem konsumentów nie znajdują zastosowania następujące postanowienia REGULAMINU – §2 ust. 8, §6 ust. 5, 6 i 7, §7 ust. 1, §9 ust. 1 i 2, §11 ust. 6 oraz te, przy których poczyniono takie wyraźne zastrzeżenie.
 2. Zastrzega się, że postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu naruszać praw przedsiębiorców na prawach konsumentów, o których mowa m.in. w art. 385(5) Kodeksu cywilnego. Postanowienia niniejszego REGULAMINU, które są sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony praw takich osób, nie znajdują względem tychże osób zastosowania.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego REGULAMINU dotknięte były nieważnością, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 2. Na terenie SERWISU i jego poszczególnych ODDZIAŁÓW w miejscach, w których wykonywane są USŁUGI SERWISOWE, istnieje całkowity zakaz przebywania KLIENTÓW oraz osób postronnych.
 3. Na terenie SERWISU i jego poszczególnych ODDZIAŁÓW obowiązuje całkowity zakaz wykonywania zdjęć, jak również rejestrowania dźwięku i obrazu, przez podmioty nieuprawnione.
 4. SERWIS nie wyraża także zgody na nagrywanie przebiegu USŁUG SERWISOWYCH wykonywanych przez serwis mobilny
 5. MASZYNA niesprawna może być wydana jedynie na pisemną prośbę KLIENTA i na jego odpowiedzialność.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych ze stosunków prawnych objętych niniejszym REGULAMINEM jest sąd właściwy dla siedziby SERWISU wynikającej z KRS.
 7. SERWIS informuje, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z 8.3.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.