Warunki gwarancji maszyn John Deere

§1

Agro-Sieć Maszyny Sp. z o. o. jako Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie fabrycznie nowego sprzętu John Deere. Warunkiem pełnej niezawodności sprzętu jest jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach eksploatacyjnych określonych w instrukcji obsługi.

§2

Gwarant udziela gwarancji na sprzęt John Deere z wyłączeniem silnika na okres 12 miesięcy.

§3

Gwarant udziela gwarancji na silnik John Deere zamontowany w sprzęcie John Deere na okres 24 miesięcy lub na przepracowanie przez silnik 2000 godzin, w zależności, co pierwsze wystąpi. Szczegóły gwarancji na silnik znajdują się w §12.

§4

Sprzedawca zobowiązuje się do:

 1. Bezpłatnego przeszkolenia minimum dwóch operatorów, którzy będą pracować na sprzęcie John Deere.
 2. Odpłatnego wykonania w siedzibie Użytkownika przeglądu technicznego przewidzianego instrukcją obsługi w trakcie trwania okresu gwarancji. Koszt roboczogodziny i dojazdu według stawek jednostki serwisującej.
 3. Koszty olejów, smarów, uszczelek, filtrów, płynów i innych materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wykonania przeglądu technicznego pokrywa Użytkownik.
 4. Bezpłatnego wykonania napraw w siedzibie Użytkownika i usunięcia awarii gwarancyjnych powstałych z winy producenta lub wad materiałowych. Mając na uwadze specyfikę awarii oraz konieczności przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej w warsztacie Gwaranta, Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć maszynę do najbliższej jednostki serwisującej i odebrać ją po naprawie na własny koszt. Użytkownik może skorzystać z transportu Gwaranta wg aktualnie obowiązujących stawek.
 5. Odpłatnego wykonania napraw i usunięcia awarii nie objętych gwarancją powstałych w okresie eksploatacji z winy użytkownika. Koszt dojazdu, części i robocizny pokrywa Użytkownik. Jeżeli nastąpi równoczesne usuwanie awarii objętych i nie objętych gwarancją to Użytkownik nie będzie obciążony kosztem dojazdu.
 6. Wykonania naprawy gwarancyjnej niezwłocznie po zgłoszeniu awarii, ale nie później niż w terminie do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia lub dostarczenia maszyny do naprawy. Termin ten może być zmieniony po weryfikacji technicznej maszyny. O zmianie terminu wykonania naprawy jednostka serwisująca powiadomi użytkownika pisemnie.
 7. Powiadamiania użytkownika o nieuwzględnieniu reklamacji bez zbędnej zwłoki. W przypadku przedłużenia czasu rozpatrywania ponad 21 dni, Użytkownik zostanie o tym poinformowany.
 8. Przedłużenie okresu gwarancji o czas między otrzymaniem zgłoszenia reklamacji lub dostarczeniem maszyny do naprawy, a usunięciem usterki, jeżeli usunięcie usterki trwało dłużej niż 48 godzin.

§5

Gwarancja nie obejmuje części maszyny, które zużywają się w czasie eksploatacji, są to między innymi, ale nie wyłącznie: końcówki wtryskiwaczy, żarówki, bezpieczniki, pióra wycieraczek, wkłady filtrujące, filtry, płyny eksploatacyjne, opony i dętki, akumulatory inne niż John Deere, okładziny sprzęgłowe, okładziny hamulcowe, łańcuchy, paski, cięgna, zaczepy, łożyska, itp.

Gwarancja nie obejmuje opon. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące opon rozpatrywane są na warunkach udzielonych przez producenta opony.

§6

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji, konserwacji i regulacji oraz wynikłe ze zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada Gwarant.

§7

Użytkownik zobowiązany jest:

 1. eksploatować sprzęt zgodnie z przeznaczeniem,
 2. przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi,
 3. wykonywać u Sprzedawcy przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji,
 4. informować z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o zbliżającym się czasie przeglądu okresowego,
 5. wymagać od jednostki serwisowej w okresie gwarancji wpisów do książki gwarancyjnej uwzględniających stan licznika, rodzaj przeglądu, wymianę materiałów i części. Terminy przeglądów technicznych nie mogą być przekroczone więcej niż o 10 motogodzin.

§8

Użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

 1. Nie wypełnienia zobowiązań zawartych w §7.
 2. Użytkowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem.
 3. Użytkowania uszkodzonego sprzętu.
 4. Dokonania modyfikacji lub przeróbki sprzętu bez zgody Gwaranta.
 5. Dokonania ingerencji w oprogramowanie sterowników maszyny.
 6. Wykonania napraw poza serwisem wskazanym przez Gwaranta.
 7. Jeżeli sprzęt uległ uszkodzeniu z przyczyn nie związanych z wadą produkcyjną lub materiałową, a użytkownik nie zawiadomił pisemnie o tym fakcie Gwaranta.
 8. Zgłoszenia awarii po upływie 7 dni od daty uszkodzenia.
 9. Obsługi sprzętu przez osobę nie przeszkoloną lub nie posiadającą uprawnień.
 10. Użycia części zamiennych lub materiałów eksploatacyjnych innych niż zaleca Gwarant.

§9

Dla użytkownika ustala się jednostkę serwisującą najbliższą miejscu użytkowania maszyny. Jednostka ta jest upoważniona do dokonywania napraw sprzętu w okresie gwarancyjnym. Gwarant rezerwuje sobie prawo ustalenia innej jednostki serwisującej niż jednostka Sprzedawcy. Wykaz jednostek dostępny na stronie www.agro-siec.pl

§10

Książka gwarancyjna wraz z protokółem sprzedaży upoważniają Użytkownika do korzystania ze świadczeń gwarancyjnych.

§11

Gwarant w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią lub wynikającą z konsekwencji stratę, lub za jakąkolwiek stratę zysku czy za jakąkolwiek stratę natury handlowej.

§12

W okresie rozszerzonej gwarancji na silnik gwarancją są objęte:

 • Blok silnika
 • Głowica silnika
 • Pokrywa zaworów
 • Pokrywa rozrządu
 • Miska olejowa
 • Wszystkie komponenty mieszczące się wewnątrz w/w elementów
 • ECU silnika
 • system paliwowy wysokiego ciśnienia
 • układ dolotowy powietrza
 • tłumik drgań
 • system kontroli emisji spalin oraz jego komponenty (EGR, chłodnica spalin).

Wszystkie pozostałe komponenty związane z silnikiem nie są objęte rozszerzoną gwarancją.

Taka lista zawiera, ale nie jest ograniczona tylko do tych elementów:

 • Filtry
 • Przewody olejowe
 • Mocowania silnika oraz wsporniki
 • Rozruszniki
 • Alternatory
 • Koła pasowe, zębate
 • Paski klinowe, zębate
 • Linki i cięgna
 • Chłodnice oraz przewody układu chłodzenia
 • Zbiornik paliwa oraz powiązane części
 • System paliwowy niskiego ciśnienia (np. pompa paliwa)
 • Systemy wspomagające uruchamianie w niskich temperaturach.

Data
Podpis i pieczęć Sprzedawcy
Podpis i pieczęć Użytkownika